Drukuj
PDF

Oferta

Jest nam bardzo miło, iż zechcieli Państwo zainteresować się naszą ofertą. Wyrażamy nadzieję,
że przedstawione propozycje będą dla Państwa interesujące. Polecamy nasze usługi obejmujące zarządzanie nieruchomościami, w szczególności zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

 • bezpłatną procedurę przejęcia nieruchomości,
 • zawieranie umów o dostawę do nieruchomości mediów: energia elektryczna, woda, dostawę do nieruchomości stałych usług komunalnych (odprowadzanie nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi kominiarskie) oraz bieżąca kontrola w wykonywaniu tych usług,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 • dbanie o stan nieruchomości wspólnej, zapewnienie właściwej obsługi nieruchomości i właściwego wykorzystania środków finansowych Wspólnoty zgodnie z podjętymi uchwałami,
 • bieżąca eksploatacja, konserwacja, naprawy, remonty,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
 • utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością,
 • usuwanie awarii i ich skutków (24 godzinne pogotowie techniczne przez 7 dni w tygodniu),
 • reprezentacja właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości,
 • profesjonalna obsługę księgową i finansową (prowadzenie dla nieruchomości ewidencji w zakresie: zawartych umów najmu lokali, naliczania czynszu i innych opłat obciążających najemców, wielkości rzeczywistych wpłat wnoszonych przez najemców, kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i remontami w nieruchomości, prowadzenie w imieniu Właściciela postępowań windy- kacyjnych stosunku do najemców zalegających z opłatami,
 • minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości,
 • przygotowania i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie i realizacja planów finansowo - gospodarczych Wspólnoty,
 • windykację należności powstałych w okresie realizacji umowy,
 • właściwe gospodarowanie środkami finansowymi Wspólnoty,
 • terminowe regulowanie zobowiązań Wspólnoty z rachunku bankowego,
 • dokonywanie lokat bankowych wolnych środków finansowych,
 • zbieranie ofert, organizacja przetargów, dokonywanie odbioru wykonywanych remontów,
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.